Surveycan Help: ช่วยเหลือ
ช่วยเหลือ > สร้างแบบสอบถาม > การกำหนดเงื่อนไข

การกำหนดเงื่อนไข

การกำหนดเงื่อนไขของแบบสอบถาม สามารถให้ผู้ตอบเห็นเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่นเดียวกับลักษณะการข้ามไปยังข้อใดข้อหนึ่งโดยขึ้นอยู่กับคำตอบของข้อก่อนหน้า การกำหนดเงื่อนไขจะช่วยให้ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เสียเวลาในการตอบคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องได้ และจะทำให้ผลของแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือขึ้นมากด้วย

เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามเปิดหน้าแบบสอบถามขึ้นมา คำถามที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเงื่อนไขทั้งหมดจะถูกซ่อนไว้ก่อน เมื่อคำตอบที่กำหนดไว้ถูกเลือกขึ้นมา คำถามที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะปรากฎขึ้นมาแสดงให้เห็น

การกำหนดเงื่อนไขลงบนแบบสอบถามมีขั้นตอนดังนี้:

Step 1: คลิกที่ tab [เงื่อนไข]

Step 2: เลือกคำถามที่ต้องการสร้างเงื่อนไข แล้วคลิก [เพิ่มเงื่อนไข / หลักเกณฑ์]Step 3: คลิก [เพิ่มเงื่อนไข] หลังตัวเลือกที่ต้องการ


Step 4: เลือกคำถามที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกนี้ (คำถามที่จะให้ปรากฎขึ้น หากตัวเลือกนี้ถูกเลือก)

เคล็ดลับในการกำหนดเงื่อนไขแบบสอบถาม

เวลาที่คุณกำหนดเงื่อนไขให้กับตัวเลือกของคำถามนั้น ให้คุณเลือกเฉพาะคำถามที่ต้องการให้ปรากฎหากเลือกตัวเลือกนั้น ๆ ถูกเลือก เท่านั้น

ลองดูตัวอย่างดังต่อไปนี้ ตัวอย่างนี้จะให้ผู้ตอบแบบสอบถามข้ามข้อ 2 หรือ 3 ขึ้นอยู่คำตอบของข้อที่ 1 ส่วนข้อที่ 4 จะไม่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเงื่อนไข ดังนั้นไม่ต้องเลือก ข้อที่ 4 นี้เป็นส่วนหนึ่งของคำถามที่ให้แสดง สำหรับตัวเลือกที่ต้องการกำหนดเงื่อนไข เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามเปิดหน้าแบบสอบถามนี้ ก็จะเห็นคำถามข้อที่ 1 และ ข้อที่ 4 ทันที ส่วนคำถามข้อที่ 2 และ 3 จะปรากฎขึ้นมาตามการเลือกตัวเลือกในคำถามข้อที่ 1

1. โดยปกติแล้ว คุณเดินทางไปทำงานด้วยวิธีใด? (แสดงตลอด)
A. รถยนต์ส่วนตัว (เลือกตอบข้อ 2)
B. รถโดยสารสาธารณะ (เลือกตอบข้อ 3)

2. คุณใช้ทางด่วนหรือโทลเวย์ในการเดินทางหรือไม่? (แสดงก็ต่อเมื่อผู้ตอบแบบสอบถามเลือก ‘รถยนต์ส่วนตัว’ ในคำถามข้อที่ 1 เท่านั้น)
A. ใช้
B. ไม่ได้ใช้

3. คุณใช้รถโดยสารสาธารณะประเภทใดเป็นส่วนใหญ่? (แสดงก็ต่อเมื่อผู้ตอบแบบสอบถามเลือก ‘รถโดยสารสาธารณะ’ ในคำถามข้อที่ 1 เท่านั้น)
A. รถโดยสารประจำทาง
B. รถตู้
C. รถไฟฟ้า BTS
D. รถไฟฟ้า MRT

4. คุณใช้จ่ายค่าเดินทางต่อวันเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่? (แสดงตลอด)
A. น้อยกว่า 50 บาท
B. 50- 99 บาท
C. 100-149 บาท
D. มากกว่า 150 บาท

ในการกำหนดเงื่อนไข จะเห็นได้ว่ามีให้เลือกว่าจะ ‘เสร็จสิ้น’ การตอบแบบสอบถามหรือไม่ ตัวเลือกให้ ‘เสร็จสิ้น’ นี้ มีไว้ให้ใช้กับกรณี แบบสอบถามที่มีหลายหน้า เท่านั้น และจะมีผลก็ต่อเมื่อมีการกดปุ่ม หน้าถัดไป บนแบบสอบถาม ลองดูตัวอย่างการใช้งานที่ไม่ถูกต้องก่อน

หากผู้สร้างแบบสอบถามกำหนดคำถามและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. คุณเคยใช้บริการรถตู้โดยสารหรือไม่? (แสดงตลอด)
A. เคย
B. ไม่เคย (กำหนดให้ ‘เสร็จสิ้น’ แบบสอบถามในเงื่อนไขของตัวเลือก)

2. คุณคิดว่าการบริการเราเป็นอย่างไร?(แสดงตลอด)
A. ดี
B. พอใช้
C. ควรปรับปรุง

3. กรุณาให้ข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรุง (แสดงตลอด)

จะเห็นจากคำถามได้ว่าผู้สร้างแบบสอบถามไม่อยากให้ผู้ตอบแบบสอบถามต้องตอบคำถามอื่นในกรณีที่เลือกตัวเลือก ‘ไม่เคย’ ในข้อที่ 1 แต่เนื่องจากในกรณีนี้ข้อที่2 และ 3 ไม่ได้ถูกเชื่อมโยงในการกำหนดเงื่อนไขของตัวเลือกใดเลย จึงทำให้ต้องแสดงตลอด ถึงแม้ผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกตัวเลือก ‘ไม่เคย’ แล้วก็ตาม ผู้ตอบแบบสอบถามยังต้องตอบคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ดี การตั้งเงื่อนไขในกรณีนี้จะไม่เป็นผลเลย การใช้งานเงื่อนไข ‘เสร็จสิ้น’ แบบสอบถามนั้น ผู้สร้างแบบสอบถามจะต้องเปลี่ยนแบบสอบถามให้เป็นแบบหลายหน้าก่อน (ในที่นี้ จะต้องปรับให้เป็น 2 หน้า) หน้าที่ 1

1. คุณเคยใช้บริการรถตู้โดยสารหรือไม่?
A. เคย
B. ไม่เคย (กำหนดให้ ‘เสร็จสิ้น’ แบบสอบถามในเงื่อนไขของตัวเลือก)

หน้าที่ 2

2. คุณคิดว่าการบริการเราเป็นอย่างไร?
A. ดี
B. พอใช้
C. ควรปรับปรุง

3. กรุณาให้ข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรุง

กรณีแบบนี้ เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามเปิดหน้าแบบสอบถามขึ้นมา จะเห็นแค่คำถามข้อที่ 1 ข้อเดียวก่อนเท่านั้น เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตัวเลือกว่า ‘ไม่เคย’ แล้วคลิก ถัดไป ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการตอบแบบสอบถามทันที และในกรณีที่เลือกตัวเลือกว่า ‘เคย’ แล้วคลิก ถัดไป หน้าที่ 2 จะแสดงขึ้นมาพร้อมกับคำถามในส่วนที่เหลือ
หรือคุณสามารถทำกลับกันก็ได้ นั่นคือยังคงให้เป็นแบบสอบถามหน้าเดียวแต่กำหนดเงื่อนไขที่ตัวเลือก ‘เคย’ ให้แสดงคำถามข้อที่ 2 และ 3 แทน

1. คุณเคยใช้บริการรถตู้โดยสารหรือไม่? (แสดงตลอด)
A. เคย (กำหนดให้แสดงคำถามข้อที่ 2 และ 3)
B. ไม่เคย

2. คุณคิดว่าการบริการเราเป็นอย่างไร? (แสดงก็ต่อเมื่อผู้ตอบแบบสอบถามเลือก ‘เคย’ ในคำถามข้อที่ 1 เท่านั้น)
A. ดี
B. พอใช้
C. ควรปรับปรุง

3. กรุณาให้ข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรุง(แสดงก็ต่อเมื่อผู้ตอบแบบสอบถามเลือก ‘เคย’ ในคำถามข้อที่ 1 เท่านั้น)

สรุปคือหากจะใช้เงื่อนไขการเสร็จสิ้นแบบสอบถาม ให้ใช้สำหรับแบบสอบถามที่มีหลายหน้าเท่านั้น

ติดต่อทีมงาน