ข้อตกลงการใช้บริการ

บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิงค์ส จำกัด (ในข้อตกลงนี้เรียกว่า บริษัท) ในฐานะที่เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซด์นี้ ได้กำหนดข้อตกลงในการใช้บริการเว็บไซด์ www.surveycan.com ซึ่งผู้ใช้ควรอ่านอย่างละเอียด การใช้เว็บไซด์และการบริการใดๆ บนเว็บไซต์นี้  ถือว่า ท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการนี้ โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซด์นี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงดังกล่าว

ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม บริษัทสามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อตกลงต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด อีกทั้ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ที่ระบุรวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นการเฉพาะ หากท่านไม่ยอมรับกับข้อตกลงที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่ ให้ท่านหยุดใช้เว็บไซด์และการบริการใดๆ บนเว็บไซต์นี้ในทันที  การใช้บริการเว็บไซต์ของท่านอย่างต่อเนื่อง ย่อมก่อให้เกิดข้อตกลงและสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย

บัญชีผู้ใช้งานของท่าน
การที่ท่านลงชื่อสมัครเข้าใช้งาน SurveyCan.com (นั่นหมายถึงการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน) ท่านได้อ่านและยอมรับกับ ข้อตกลงการใช้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว แล้ว ท่านจะต้องใช้อีเมลที่ถูกต้องในการลงชื่อสมัครเข้าใช้ และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาที่ได้สร้างบนบริการของทาง SurveyCan รวมถึงเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากบัญชีผู้ใช้งานของท่าน (รวมถึงการสร้างเนื้อหาโดยบุคคลอื่นจากบัญชีผู้ใช้งานของท่าน)

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพักใช้ หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานหากไม่มีการใช้งาน (inactive) นานเกิน 1 ปี

ความรับผิดชอบของท่าน
ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้เว็บไซต์และบริการบนเว็บไซต์ ข้อมูลการยืนยันตัวตนของท่านรวมตลอดถึงการใช้โดยบุคคลอื่นผู้ซึ่งท่านให้ข้อมูลการยืนยันตัวตนของท่าน ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

 • เก็บรักษารหัสผ่านของท่านให้เป็นความลับ และแจ้งให้เราทราบหากรหัสผ่านของท่านถูกเจาะล้วงข้อมูลหรือขโมย ท่านจะต้องใช้เว็บไซต์และบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
 • ท่านจะต้องไม่ใช้ไซต์ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ที่อาจทำให้เครื่องแม่ข่าย หรือระบบเครือข่ายของเราเกิดความเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ เกิดภาระอย่างหนักหรือเสื่อมสภาพต่อเครื่องแม่ข่าย หรือระบบเครือข่ายของเรา หรือแทรกแซง การใช้ของบุคคลอื่น
 • ท่านจะต้องไม่ใช้ความพยามยามในการเข้าสู่ระบบที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเจาะล้วงข้อมูล เจาะรหัสผ่าน หรือโดยวิธีการอื่นใด
 • ท่านจะต้องไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัว (privacy) ของบุคคลอื่นซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การเจาะระบบ (hacking) และหากผู้ใช้บริการละเมิดข้อห้ามดังกล่าว (ซึ่งเป็นดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ในการชี้กำหนดว่ามีการละเมิดหรือไม่และดุลพินิจดังกล่าวถือเป็นที่สุด)
 • ท่านจะต้องรับรองว่าเนื้อหาเผยแพร่ผ่านบริการ SurveyCan.com นั้นไม่มีลักษณะดังนี้
  • เป็นการหมิ่นประมาทหรือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
  • ไม่เหมาะสม หยาบโลน เสียดสี ไม่สุภาพ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นเท็จ เป็นความลับ หรือส่อนัยทางเพศ
  • ผิดกฎหมาย ทำให้เสียหาย คุกคาม ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ล่วงเกิน เป็นอันตราย หรือแสดงความเกลียดชัง
  • สร้างความเสื่อมเสียหรือเสียหายต่อบุคคลอื่น
  • ขัดต่อกฎหมายหรือจารีตประเพณีและศีลธรรมอันดีของประชาชน
  • เนื้อหาที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะนำขึ้นเผยแพร่ผ่านบริการ SurveyCan.com

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์
บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูลและส่วนประกอบอื่นๆในทุกหน้าของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัทไม่อ้างสิทธิ์เหนือข้อมูลท่านได้ให้กับทางเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคล เนื้อหาและข้อมูลส่วนประกอบที่ท่านนำขึ้นบนเว็บไซต์เป็นสิทธิ์ของท่าน อย่างไรก็ดี การตั้งค่าให้หน้าแบบสอบถามหรือหน้าอื่นใดเผยแพร่สู่สาธารณชนนั้น ท่านได้ยินยอมที่จะให้ผู้อื่นสามารถอ่านและแบ่งปันเนื้อหานั้น ๆ ได้

เนื้อหา
ท่านรับทราบและยอมรับว่าทางบริษัทไม่สามารถควบคุมเนื้อหาที่เกิดจากผู้ใช้งานหรือที่ได้มาจากผู้ที่ตอบแบบสอบถาม บริษัทไม่สามารถรับประกันว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอหรือมีคุณภาพได้ ดังนั้น บริษัทจึงไม่อาจรับผิดชอบไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม สำหรับความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูลได้ ทางบริษัทมีสิทธิ์ในการทำการตรวจทานเนื้อหา และแก้ไข ไม่ให้นำเข้า หรือเอาเนื้อหาออกจากเว็บไซต์เราได้ หากทางบริษัทพิจารณาเห็นว่า เนื้อหานั้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบทิ้งข้อมูลจากฐานข้อมูลได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า ท่านรับทราบและยอมรับว่าท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการสำรองข้อมูลบนเว็บไซต์ของท่านเอง บริษัทไม่รับผิดชอบหากเนื้อหาเหล่านั้นถูกลบ หรือผิดพลาดได้

การละเมิดข้อตกลง
ท่านยอมรับว่าบริษัทฯ มีสิทธิที่จะลบคำตอบแบบสอบถาม ข้อมูล เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้ได้ (แต่การใช้สิทธิดังกล่าวเป็นดุลพินิจของบริษัท และไม่กระทบต่อสิทธิอื่นใดที่บริษัทฯ จะพึงมีตามกฎหมาย) ที่จะ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

การระงับการใช้งาน / การยกเลิก
บริษัทอาจยกเลิกและ/หรือระงับบัญชีผู้ใช้งานของท่านในทันทีโดยไม่ต้องแจ้ง หากมีการฝ่าฝืนข้อตกลงการให้บริการนี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้ระบุบนเว็บไซต์นี้ 


การยกเลิกและการขอคืนเงิน
กรณีต้องการยกเลิกการใช้บริการ หากกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ต้องการยกเลิกสามารถยกเลิกการใช้บริการ อัพเกรดSurveyCan+ จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากชำระเงินเข้าระบบจึงจะสามารถขอคืนเงินได้ หากล่าชัาเกินกว่า 24 ชั่วโมงทางเราถือว่าลูกค้าใช้งานSurveyCan+แล้ว ไม่สามารถเรียกขอคืนเงินเป็นเด็ดขาด
ขั้นตอนการคืนเงิน
- ลูกค้าโทรศัพท์ติดต่อ 088-848-2101 หรือใช้ Email ID ที่สมัครใช้งานติดต่อมาที่ Email : Support@surveycan.com เพื่อแจ้งความประสงค์ขอคืนเงิน

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธสิทธิในการใช้เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ใดก็ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าด้วย

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลง
ไม่ว่าในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม บริษัทสามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด และไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
อีกทั้ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ที่ระบุรวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นการเฉพาะ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องคอยตรวจสอบข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่กำหนดรวมอยู่ในเว็บไซต์เป็นการเฉพาะอย่างสม่ำเสมอ และการใช้บริการเว็บไซต์ของท่านอย่างต่อเนื่อง ย่อมก่อให้เกิดข้อตกลงและสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย

ไม่มีการรับประกัน
ทางบริษัทฯ นำเสนอข้อมูล สินค้า บริการ และส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ “ในสภาพที่เป็นอยู่” และ “ตามที่ปรากฏ” โดยไม่รับประกันหรือค้ำประกันเกี่ยวกับบริการไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เท่าที่ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย เราและผู้จัดหาสิ่งของของเราปฎิเสธคำรับประกันโดยปริยายว่าบริการของเราเหมาะสมทางการค้า มีคุณภาพเป็นที่พอใจ ถูกต้อง เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์หรือความต้องการเฉพาะหรือไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  เราและผู้จัดหาสิ่งของของเราไม่ค้ำประกันว่าผลที่ได้รับจากการใช้บริการจะมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ ทันกาลทันเวลา และ ถูกต้อง เราไม่ค้ำประกันว่า (I) การบริการเป็นไปตามความต้องการของท่าน (II) การบริการมีความต่อเนื่อง ทันเวลา มั่นคงปลอดภัย หรือปราศจากข้อบกพร่อง (III) ผลจากการใช้บริการจะมีความถูกต้องหรือน่าเชื่อถือ (IV) คุณภาพของสินค้า บริการ ข้อมูล หรือส่วนประกอบต่างๆ ที่ได้สั่งซื้อหรือได้มาที่ผ่านการบริการจะเป็นไปตามความคาดหวังของท่าน และ (IV) ข้อบกพร่องบนเว็บไซต์ SurveyCan.com จะถูกแก้ไข เราและผู้จัดหาสิ่งของของเราไม่ค้ำประกัน การรับประกันใด ๆ สำหรับข้อมูล เนื้อหา หรือคำแนะนำที่ได้จากการใช้บริการ เราและผู้จัดหาสิ่งของของเราไม่ค้ำประกัน การรับประกันใด ๆ สำหรับการบริการหรือสินค้าที่ได้รับผ่านหรือจากการโฆษณาบนการบริการของ SurveyCan.com หรือได้มาจากลิงค์ใด ๆ บนเว็บไซต์ SurveyCan.com

ท่านเข้าใจและยอมรับว่าการใช้งานแบบสอบถามบนเว็บไซต์ เนื้อหาและบริการบนเว็บไซต์นั้นเป็นการกระทำตามดุลพินิจและความเสี่ยงของตัวท่านเองทั้งสิ้น อีกทั้งท่านยอมรับว่าท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวจากการสูญหายของข้อมูลอันเป็นผลมาจากการส่งหรือดาวน์โหลดเนื้อหาข้อมูลจากการใช้บริการ

ทีมสนับสนุนทางด้านเทคนิคของเราจะสามารถติดต่อได้ผ่านทางอีเมลเท่านั้น  ซึ่งทางเราจะพยายามตอบกลับภายในระยะเวลาอันเหมาะสมในช่วงเวลาทำการของบริษัทฯ

ข้อจำกัดความรับผิด
ในทุกกรณีบริษัทไม่มีความรับผิดชอบต่อบุคคลใดเพื่อความเสียหายไม่ว่าโดยตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง พิเศษ ค่าเสียหายที่เป็นเยี่ยงอย่าง การสูญเสียภาพลักษณ์อันดีหรือชื่อเสียงทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน หรือความสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ ภายใต้ทฤษฎีความรับผิดใดๆ ทั้งนี้รวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะการเสียกำไร การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูลหรือโปรแกรม หรือข้อมูลอื่นในระบบรับข้อมูลของท่าน อันเกิดจากการพึ่งพา การใช้หรือการไม่อาจใช้ข้อมูล บริการ หรือเว็บไซต์ หรือสาเหตุอื่นใด นอกจากนี้ บริษัท จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก การสิ้นสุด ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าบริษัทหรือตัวแทนของบริษัทจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเสียหายที่อาจเกิดมีขึ้นจากการใช้ดังกล่าวก็ตาม (รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากบุคคลที่สามด้วย) นอกจากนี้ บริษัทไม่มีความรับผิดชอบต่อประสิทธิภาพของการบริการหรือเว็บไซต์ หรือข้อมูล องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ หรือที่เกี่ยวข้องในรูปแบบใดก็ตามกับการบริการของ SurveyCan

บททั่วไป
ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการนี้ตลอดจนเงื่อนไขข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์และนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของบริษัทฯ การใช้เว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทยที่มีผลใช้บังคับ

กฎหมายที่ใช้บังคับ
การใช้เว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทยที่มีผลใช้บังคับ