ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

รวมจำนวนข้อมูลตอบกลับ 12 รายการ
เพศ
ชาย
75%(9)
หญิง
25%(3)
อายุ
ต่ำกว่า20ปี
58.33%(7)
21-30ปี
16.67%(2)
31-40ปี
8.33%(1)
41-50ปี
0%(0)
51-60ปี
16.67%(2)
61ปีขึ้นไป
0%(0)
ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี
63.64%(7)
ปริญญาตรี
36.36%(4)
ปริญญาโท
0%(0)
ปริญญาเอก
0%(0)
สถานภาพ
ผู้บริหาร
0%(0)
ครู
45.45%(5)
เจ้าหน้าที่
9.09%(1)
นักเรียนนักศึกษา
45.45%(5)
ความพึงพอใจระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นมีความครบถ้วนสมบูรณ์อย่างน้อย5ด้าน คือ ด้านนักเรียน ด้านครูและบุคลากร ด้านหลักสูตร ด้านการเงิน และด้านวัสดุ
ดีมาก
18.18%(2)
ดี
9.09%(1)
ปานกลาง
54.55%(6)
ต้องปรับปรุง
18.18%(2)
ไม่มีความคิดเห็น
0%(0)
ฐานข้อมูลและอุปกรณ์มีการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและการเข้าถึงข้อมูลทำได้อย่างสะดวก
ดีมาก
18.18%(2)
ดี
27.27%(3)
ปานกลาง
27.27%(3)
ต้องปรับปรุง
27.27%(3)
ไม่มีความคิดเห็น
0%(0)
มีการจัดระดับความสำคัญและความปลอดภัยในการใช้งานและผู้ใช้งานทุกระดับมีความเข้าใจและสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อการใช้งานจริง
ดีมาก
27.27%(3)
ดี
18.18%(2)
ปานกลาง
36.36%(4)
ต้องปรับปรุง
18.18%(2)
ไม่มีความคิดเห็น
0%(0)
วิทยาลัยมีการทำระบบฐานข้อมูลMIS เช่น ด้านการเงิน บัญชี บุคลากร ทะเบียน วัดผล นักเรียนนักศึกษา และมีการใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอ
ดีมาก
27.27%(3)
ดี
27.27%(3)
ปานกลาง
18.18%(2)
ต้องปรับปรุง
27.27%(3)
ไม่มีความคิดเห็น
0%(0)
วิทยาลัยมีระบบป้อนกันความปลอดภัยในงานเครือข่ายเป็นอย่างไร เช่น การป้อนกันไวรัส การป้อนกันผู้บุกรุกจากภายใน ภานนอก
ดีมาก
18.18%(2)
ดี
27.27%(3)
ปานกลาง
36.36%(4)
ต้องปรับปรุง
18.18%(2)
ไม่มีความคิดเห็น
0%(0)