ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

รวมจำนวนข้อมูลตอบกลับ 7 รายการ
เพศ
ชาย
85.71%(6)
หญิง
14.29%(1)
อายุ
ต่ำกว่า20ปี
42.86%(3)
21-30ปี
28.57%(2)
31-40ปี
0%(0)
41-50ปี
0%(0)
51-60ปี
28.57%(2)
61ปีขึ้นไป
0%(0)
ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี
50%(3)
ปริญญาตรี
50%(3)
ปริญญาโท
0%(0)
ปริญญาเอก
0%(0)
สถานภาพ
ผู้บริหาร
0%(0)
ครู
66.67%(4)
เจ้าหน้าที่
16.67%(1)
นักเรียนนักศึกษา
16.67%(1)
ความพึงพอใจระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นมีความครบถ้วนสมบูรณ์อย่างน้อย5ด้าน คือ ด้านนักเรียน ด้านครูและบุคลากร ด้านหลักสูตร ด้านการเงิน และด้านวัสดุ
ดีมาก
33.33%(2)
ดี
16.67%(1)
ปานกลาง
50%(3)
ต้องปรับปรุง
0%(0)
ไม่มีความคิดเห็น
0%(0)
ฐานข้อมูลและอุปกรณ์มีการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและการเข้าถึงข้อมูลทำได้อย่างสะดวก
ดีมาก
33.33%(2)
ดี
50%(3)
ปานกลาง
0%(0)
ต้องปรับปรุง
16.67%(1)
ไม่มีความคิดเห็น
0%(0)
มีการจัดระดับความสำคัญและความปลอดภัยในการใช้งานและผู้ใช้งานทุกระดับมีความเข้าใจและสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อการใช้งานจริง
ดีมาก
50%(3)
ดี
0%(0)
ปานกลาง
33.33%(2)
ต้องปรับปรุง
16.67%(1)
ไม่มีความคิดเห็น
0%(0)
วิทยาลัยมีการทำระบบฐานข้อมูลMIS เช่น ด้านการเงิน บัญชี บุคลากร ทะเบียน วัดผล นักเรียนนักศึกษา และมีการใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอ
ดีมาก
16.67%(1)
ดี
50%(3)
ปานกลาง
16.67%(1)
ต้องปรับปรุง
16.67%(1)
ไม่มีความคิดเห็น
0%(0)
วิทยาลัยมีระบบป้อนกันความปลอดภัยในงานเครือข่ายเป็นอย่างไร เช่น การป้อนกันไวรัส การป้อนกันผู้บุกรุกจากภายใน ภานนอก
ดีมาก
33.33%(2)
ดี
16.67%(1)
ปานกลาง
33.33%(2)
ต้องปรับปรุง
16.67%(1)
ไม่มีความคิดเห็น
0%(0)