ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อการบริหารและการจัดการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

รวมจำนวนข้อมูลตอบกลับ 370 รายการ
1.ระบุกลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย *
ข้าราชการบำนาญ
20.81%(77)
ผู้รับบริการผ่านระบบออนไลน์
7.57%(28)
ครู บุคลากรทางการศึกษา
65.14%(241)
ผู้ปกครอง
2.97%(11)
ประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ
4.32%(16)
อื่น ๆ
0.27%(1)
2. เพศ *
หญิง
64.86%(240)
ชาย
35.68%(132)
3.อายุ *
ต่ำกว่า 20 ปี
0.54%(2)
21-30 ปี
16.49%(61)
31-40 ปี
23.24%(86)
41-50 ปี
26.76%(99)
51-60 ปี
16.49%(61)
มากกว่า 61 ปี
17.03%(63)
4.วุฒิการศึกษาสูงสุด *
ต่ำกว่าปริญญาตรี
6.76%(25)
ปริญญาตรี
63.51%(235)
ปริญญาโท
28.65%(106)
ปริญญาโท
1.08%(4)
5.ท่านติดต่อขอรับบริการผ่านช่องทางใดมากที่สุด
ติดต่อด้วยตนเอง
77.93%(286)
ผ่านทางโทรศัพท์
13.35%(49)
บันทึกข้อความ/หนังสือราชการ
7.08%(26)
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
11.17%(41)
อื่นๆ
0.27%(1)
6.ท่านมาติดต่อขอรับบริการกับกลุ่มงานใดมากที่สุด
กลุ่มอำนวยการ
34.6%(127)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
29.97%(110)
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.27%(23)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
28.34%(104)
กลุ่มนโยบายและแผน
13.35%(49)
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
8.99%(33)
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11.99%(44)
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีฯ
4.36%(16)
กลุ่มกฎหมายและคดี
0.82%(3)
หน่วยตรวจสอบภายใน
0.82%(3)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน
1. ด้านการบริหารงานด้านวิชาการ : เป็นภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการพัฒนาสาระของหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และสอดคล้องสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายร่วมกับสถานศึกษา ส่งเสริมการวัดผล และนำผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีการวิจัย และนำผลการวิจัยมาใช้ เพื่อพัฒนางานวิชาการ ส่งเสริม พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา และประสาน ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นเครือข่าย และแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
น้อยที่สุด
0%(0)
น้อย
4.32%(16)
ปานกลาง
35.41%(131)
มาก
19.73%(73)
มากที่สุด
40.54%(150)
2. ด้านการบริหารงานด้านงบประมาณ : เป็นภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องจากงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา จะต้องบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีการวางแผนการใช้งบประมาณ จัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ มีการควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สรุปรายงานผลในการบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบภายใน โดยยึดหลักความถูกต้อง ตามระเบียบ กฏหมายที่กำหนด มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์คุ้มค่าในการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
น้อยที่สุด
0%(0)
น้อย
3.78%(14)
ปานกลาง
25.68%(95)
มาก
33.51%(124)
มากที่สุด
37.03%(137)
3. ด้านการบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล : เป็นภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยการบริหารอัตรากำลังและบุคลากรทางการศึกษา การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาบุคลากร ให้สามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ และการสร้างขวัญกำลังใจ ส่งเสริมให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ทุกคนสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเต็มความสามารถ และมีคุณภาพของงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
น้อยที่สุด
0%(0)
น้อย
2.43%(9)
ปานกลาง
31.62%(117)
มาก
25.68%(95)
มากที่สุด
40.27%(149)
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป : เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารงานอื่นๆ โดยมีการพัฒนาระบบและเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ จัดทำสำมะโนนักเรียน และการรับนักเรียน ดูแลอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน จัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ เพื่อให้การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็นปัจจุบัน และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
น้อยที่สุด
0%(0)
น้อย
4.05%(15)
ปานกลาง
24.32%(90)
มาก
31.35%(116)
มากที่สุด
40.27%(149)
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในการบริหารงานตามโครงสร้าง และกระบวนการบริหารจัดการงาน
1. การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส
น้อยที่สุด
0%(0)
น้อย
0.81%(3)
ปานกลาง
27.57%(102)
มาก
28.65%(106)
มากที่สุด
42.97%(159)
2. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ ให้คำปรึกษา และข้อแนะนำ
น้อยที่สุด
0%(0)
น้อย
0.27%(1)
ปานกลาง
17.84%(66)
มาก
42.16%(156)
มากที่สุด
39.73%(147)
3. การให้บริการด้วยความรวดเร็ว ตรงเวลา การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
น้อยที่สุด
0%(0)
น้อย
0%(0)
ปานกลาง
29.19%(108)
มาก
29.73%(110)
มากที่สุด
41.08%(152)
4. การให้บริการด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น
น้อยที่สุด
0%(0)
น้อย
0.27%(1)
ปานกลาง
17.3%(64)
มาก
42.7%(158)
มากที่สุด
39.73%(147)
5. เจ้าหน้าที่สร้างความประทับใจ และความเข้าใจที่ดีแก่ผู้มาติดต่อ
น้อยที่สุด
0%(0)
น้อย
0.27%(1)
ปานกลาง
30%(111)
มาก
30.27%(112)
มากที่สุด
39.46%(146)
6. คุณภาพในการให้บริการ (ความคุ้มค่า ,ประสิทธิภาพ)
น้อยที่สุด
0%(0)
น้อย
0%(0)
ปานกลาง
19.73%(73)
มาก
42.16%(156)
มากที่สุด
38.11%(141)
7. ระดับความพึงพอใจในภาพรวม "ของการให้บริการ"
น้อยที่สุด
0%(0)
น้อย
0.27%(1)
ปานกลาง
27.84%(103)
มาก
30.54%(113)
มากที่สุด
41.35%(153)
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละกลุ่มงาน
1. กลุ่มอำนวยการ
น้อยที่สุด
0%(0)
น้อย
0.27%(1)
ปานกลาง
24.86%(92)
มาก
31.08%(115)
มากที่สุด
43.78%(162)
2. กลุ่มนโยบายและแผน
น้อยที่สุด
0%(0)
น้อย
0.54%(2)
ปานกลาง
22.97%(85)
มาก
38.65%(143)
มากที่สุด
37.84%(140)
3. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
น้อยที่สุด
0%(0)
น้อย
1.08%(4)
ปานกลาง
23.78%(88)
มาก
36.22%(134)
มากที่สุด
38.92%(144)
4. กลุ่มบริหางงานบุคคล
น้อยที่สุด
0.27%(1)
น้อย
0.54%(2)
ปานกลาง
18.92%(70)
มาก
40.27%(149)
มากที่สุด
40%(148)
5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
น้อยที่สุด
0%(0)
น้อย
0.81%(3)
ปานกลาง
26.76%(99)
มาก
31.35%(116)
มากที่สุด
41.08%(152)
6. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
น้อยที่สุด
0.27%(1)
น้อย
0.81%(3)
ปานกลาง
25.14%(93)
มาก
36.49%(135)
มากที่สุด
37.3%(138)
7. กลุ่มกฏหมายและคดี
น้อยที่สุด
0.27%(1)
น้อย
2.16%(8)
ปานกลาง
27.84%(103)
มาก
31.89%(118)
มากที่สุด
37.84%(140)
8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา
น้อยที่สุด
0.27%(1)
น้อย
0.27%(1)
ปานกลาง
21.89%(81)
มาก
38.11%(141)
มากที่สุด
39.46%(146)
9. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ
น้อยที่สุด
0.27%(1)
น้อย
0.54%(2)
ปานกลาง
27.03%(100)
มาก
31.35%(116)
มากที่สุด
40.81%(151)
10. หน่วยตรวจสอบภายใน
น้อยที่สุด
0.27%(1)
น้อย
1.62%(6)
ปานกลาง
27.03%(100)
มาก
31.62%(117)
มากที่สุด
39.46%(146)