ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อการบริหารและการจัดการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

รวมจำนวนข้อมูลตอบกลับ 23 รายการ
1.ระบุกลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย *
ข้าราชการบำนาญ
0%(0)
ผู้รับบริการผ่านระบบออนไลน์
13.04%(3)
ครู บุคลากรทางการศึกษา
73.91%(17)
ผู้ปกครอง
0%(0)
ประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ
13.04%(3)
อื่น ๆ
0%(0)
2. เพศ *
หญิง
65.22%(15)
ชาย
34.78%(8)
3.อายุ *
ต่ำกว่า 20 ปี
0%(0)
21-30 ปี
13.04%(3)
31-40 ปี
26.09%(6)
41-50 ปี
60.87%(14)
51-60 ปี
4.35%(1)
มากกว่า 61 ปี
0%(0)
4.วุฒิการศึกษาสูงสุด *
ต่ำกว่าปริญญาตรี
0%(0)
ปริญญาตรี
47.83%(11)
ปริญญาโท
47.83%(11)
ปริญญาโท
4.35%(1)
5.ท่านติดต่อขอรับบริการผ่านช่องทางใดมากที่สุด
ติดต่อด้วยตนเอง
70%(14)
ผ่านทางโทรศัพท์
15%(3)
บันทึกข้อความ/หนังสือราชการ
10%(2)
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
40%(8)
อื่นๆ
5%(1)
6.ท่านมาติดต่อขอรับบริการกับกลุ่มงานใดมากที่สุด
กลุ่มอำนวยการ
40%(8)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
45%(9)
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
10%(2)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
15%(3)
กลุ่มนโยบายและแผน
10%(2)
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
10%(2)
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30%(6)
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีฯ
25%(5)
กลุ่มกฎหมายและคดี
5%(1)
หน่วยตรวจสอบภายใน
0%(0)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน
1. ด้านการบริหารงานด้านวิชาการ : เป็นภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการพัฒนาสาระของหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และสอดคล้องสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายร่วมกับสถานศึกษา ส่งเสริมการวัดผล และนำผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีการวิจัย และนำผลการวิจัยมาใช้ เพื่อพัฒนางานวิชาการ ส่งเสริม พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา และประสาน ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นเครือข่าย และแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
น้อยที่สุด
0%(0)
น้อย
4.35%(1)
ปานกลาง
17.39%(4)
มาก
39.13%(9)
มากที่สุด
39.13%(9)
2. ด้านการบริหารงานด้านงบประมาณ : เป็นภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องจากงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา จะต้องบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีการวางแผนการใช้งบประมาณ จัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ มีการควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สรุปรายงานผลในการบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบภายใน โดยยึดหลักความถูกต้อง ตามระเบียบ กฏหมายที่กำหนด มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์คุ้มค่าในการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
น้อยที่สุด
0%(0)
น้อย
0%(0)
ปานกลาง
17.39%(4)
มาก
34.78%(8)
มากที่สุด
47.83%(11)
3. ด้านการบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล : เป็นภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยการบริหารอัตรากำลังและบุคลากรทางการศึกษา การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาบุคลากร ให้สามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ และการสร้างขวัญกำลังใจ ส่งเสริมให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ทุกคนสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเต็มความสามารถ และมีคุณภาพของงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
น้อยที่สุด
0%(0)
น้อย
0%(0)
ปานกลาง
4.35%(1)
มาก
43.48%(10)
มากที่สุด
52.17%(12)
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป : เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารงานอื่นๆ โดยมีการพัฒนาระบบและเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ จัดทำสำมะโนนักเรียน และการรับนักเรียน ดูแลอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน จัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ เพื่อให้การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็นปัจจุบัน และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
น้อยที่สุด
0%(0)
น้อย
0%(0)
ปานกลาง
8.7%(2)
มาก
47.83%(11)
มากที่สุด
43.48%(10)
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในการบริหารงานตามโครงสร้าง และกระบวนการบริหารจัดการงาน
1. การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส
น้อยที่สุด
0%(0)
น้อย
0%(0)
ปานกลาง
0%(0)
มาก
47.83%(11)
มากที่สุด
52.17%(12)
2. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ ให้คำปรึกษา และข้อแนะนำ
น้อยที่สุด
0%(0)
น้อย
0%(0)
ปานกลาง
0%(0)
มาก
47.83%(11)
มากที่สุด
52.17%(12)
3. การให้บริการด้วยความรวดเร็ว ตรงเวลา การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
น้อยที่สุด
0%(0)
น้อย
0%(0)
ปานกลาง
0%(0)
มาก
47.83%(11)
มากที่สุด
52.17%(12)
4. การให้บริการด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น
น้อยที่สุด
0%(0)
น้อย
0%(0)
ปานกลาง
0%(0)
มาก
43.48%(10)
มากที่สุด
56.52%(13)
5. เจ้าหน้าที่สร้างความประทับใจ และความเข้าใจที่ดีแก่ผู้มาติดต่อ
น้อยที่สุด
0%(0)
น้อย
0%(0)
ปานกลาง
0%(0)
มาก
43.48%(10)
มากที่สุด
56.52%(13)
6. คุณภาพในการให้บริการ (ความคุ้มค่า ,ประสิทธิภาพ)
น้อยที่สุด
0%(0)
น้อย
0%(0)
ปานกลาง
0%(0)
มาก
47.83%(11)
มากที่สุด
52.17%(12)
7. ระดับความพึงพอใจในภาพรวม "ของการให้บริการ"
น้อยที่สุด
0%(0)
น้อย
0%(0)
ปานกลาง
0%(0)
มาก
43.48%(10)
มากที่สุด
56.52%(13)
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละกลุ่มงาน
1. กลุ่มอำนวยการ
น้อยที่สุด
0%(0)
น้อย
4.35%(1)
ปานกลาง
4.35%(1)
มาก
56.52%(13)
มากที่สุด
34.78%(8)
2. กลุ่มนโยบายและแผน
น้อยที่สุด
0%(0)
น้อย
0%(0)
ปานกลาง
4.35%(1)
มาก
60.87%(14)
มากที่สุด
34.78%(8)
3. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
น้อยที่สุด
0%(0)
น้อย
0%(0)
ปานกลาง
8.7%(2)
มาก
56.52%(13)
มากที่สุด
34.78%(8)
4. กลุ่มบริหางงานบุคคล
น้อยที่สุด
0%(0)
น้อย
0%(0)
ปานกลาง
0%(0)
มาก
47.83%(11)
มากที่สุด
52.17%(12)
5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
น้อยที่สุด
0%(0)
น้อย
0%(0)
ปานกลาง
0%(0)
มาก
52.17%(12)
มากที่สุด
47.83%(11)
6. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
น้อยที่สุด
0%(0)
น้อย
0%(0)
ปานกลาง
8.7%(2)
มาก
65.22%(15)
มากที่สุด
26.09%(6)
7. กลุ่มกฏหมายและคดี
น้อยที่สุด
0%(0)
น้อย
8.7%(2)
ปานกลาง
21.74%(5)
มาก
47.83%(11)
มากที่สุด
21.74%(5)
8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา
น้อยที่สุด
0%(0)
น้อย
0%(0)
ปานกลาง
13.04%(3)
มาก
43.48%(10)
มากที่สุด
43.48%(10)
9. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ
น้อยที่สุด
0%(0)
น้อย
0%(0)
ปานกลาง
4.35%(1)
มาก
65.22%(15)
มากที่สุด
30.43%(7)
10. หน่วยตรวจสอบภายใน
น้อยที่สุด
0%(0)
น้อย
8.7%(2)
ปานกลาง
26.09%(6)
มาก
43.48%(10)
มากที่สุด
21.74%(5)